NBUT1461 数字整除(大数处理,减法、除法)

数字整除

Description

定理:把一个至少两位的正整数的个位数字去掉,再从余下的数中减去个位数的5倍。当且仅当差是17的倍数时,原数也是17的倍数 。

例如,34是17的倍数,因为3-20=-17是17的倍数;201不是17的倍数,因为20-5=15不是17的倍数。输入一个正整数n,你的任务是判断它是否是17的倍数。

Input

输入文件最多包含10组测试数据,每个数据占一行,仅包含一个正整数n(1<=n<=10^100),表示待判断的正整数。n=0表示输入结束,你的程序不应当处理这一行。?

Output

对于每组测试数据,输出一行,表示相应的n是否是17的倍数。1表示是,0表示否。

Sample Input

34201209876541317171717171717171717171717171717171717171717171717180

Sample Output

1010

Hint

这道题被题目误导了,上来就根据题目给的方法进行计算了,过后回过头看看这道题,其实,直接就用代码中的除法部分直接计算对 17 取余就行,那些减去什么的都是没用的。

附上代码(根据题意的代码,读者可以自己根据中间的除法部分直接对 17 取余):

#include<cstdio>
#include<cstring>
#include<cmath>
#include<iostream>
#include<algorithm>
#include<string>
using namespace std;

string str;

void sovle()
{
  int j = 0;
  int num1[110];
  int sum = str[str.length() - 1] - '0';
  for(int i = str.length() - 2;i >= 0;i--)
  {
    num1[j++] = str[i] - '0';
  }
  while(num1[0] <= sum * 5)           //  减法部分
  {
    int t = 1;
    while(num1[t] == 0)
    {
      num1[t++] = 9;
    }
    num1[t] -= 1;
    num1[0] += 10;
  }
  num1[0] -= sum * 5;
  int sum1 = num1[j - 1];           //  除法部分,对 17 取余部分
  j = j - 2;
  while(j >= 0)
  {
    sum1 = sum1 * 10 + num1[j--];
    sum1 %= 17;
  }
  if(sum1 == 0)
    cout << 1 << endl;
  else
    cout << 0 << endl;
}

int main()
{
  while(cin >> str)
  {
    if(str.length() == 1 && str[0] == '0')
      break;
    int ans = 0;
    for(int i = 0;i < str.length();i++)
    {
      ans = ans * 10 + (str[i] - '0');
      if(ans > 1000000)
      {
        break;
      }
    }
    if(ans <= 1000000)
    {
      int num = ans;
      int sum = num % 10;
      num /= 10;
      num -= sum * 5;
      if(num % 17 == 0)
        cout << 1 << endl;
      else
        cout << 0 << endl;
    }
    else
      sovle();
      str.clear();
  }
  return 0;
}

相关文章

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。