【bzoj4542】[Hnoi2016]大数 莫队

Description

 小 B 有一个很大的数 S,长度达到了 N 位;这个数可以看成是一个串,它可能有前导 0,例如00009312345
。小B还有一个素数P。现在,小 B 提出了 M 个询问,每个询问求 S 的一个子串中有多少子串是 P 的倍数(0 也
是P 的倍数)。例如 S为0077时,其子串 007有6个子串:0,7,00,07,007;显然0077的子串007有6个子串都是素
数7的倍数。

Input

 第一行一个整数:P。第二行一个串:S。第三行一个整数:M。接下来M行,每行两个整数 fr,to,表示对S 的
子串S[fr…to]的一次询问。注意:S的最左端的数字的位置序号为 1;例如S为213567,则S[1]为 2,S[1…3]为 2
13。N,M<=100000,P为素数

Output

 输出M行,每行一个整数,第 i行是第 i个询问的答案。

Sample Input

11 

121121 

3 

1 6 

1 5 

1 4

Sample Output

5

3

2

//第一个询问问的是整个串,满足条件的子串分别有:121121,2112,11,121,121。

HINT

2016.4.19新加数据一组

Source


感觉可以离线?

用a[i]表示前i个数连起来的数,则题目让求:

∑l∑r[s[r]?s[l?1]?10r?l+1=0?(mod?p)]

=∑l∑r[s[r]=s[l?1]?10r?l+1?(mod?p)]

=∑l∑r[s[r]?(10r)?1=s[l?1]?(10l?1)?1?(mod?p)]


s[i]?(10i)?1
离散化一下就是经典的莫队了。

然后关于p=2或5需要特判,因为这时候
10i
没有逆元,前缀和一下就行了。

#include<cstdio>
#include<iostream>
#include<cstring>
#include<cmath>
#include<map>
#include<algorithm>
using namespace std;

typedef long long LL;
const int SZ = 1000010;
const int INF = 1000000010;

int B,len,t[SZ],cnt = 0,n;

map<LL,int> mp;

LL s[SZ],p;

char str[SZ];

struct haha{
  int l,r,id;
  LL ans;
}ask[SZ];

bool cmp1(haha a,haha b)
{
  if(a.l / B == b.l / B) return a.r < b.r;
  return a.l < b.l;
}

bool cmp2(haha a,haha b)
{
  return a.id < b.id;
}

int id[SZ];

LL get(LL x)
{
  return x * (x - 1);
}

namespace work25{
  int t[SZ],sum[SZ];
  void solve()
  {
    for(int i = 1;i <= n;i ++)
    {
      if((str[i] - '0') % p == 0)
        t[i] = t[i - 1] + 1,sum[i] = sum[i - 1] + i;
      else
        t[i] = t[i - 1],sum[i] = sum[i - 1];
    }
    int m;
    scanf("%d",&m);
    for(int i = 1;i <= m;i ++)
    {
      int l,r;
      scanf("%d%d",&l,&r);
      printf("%lld\n",(sum[r] - sum[l - 1]) - ((LL)t[r] - t[l - 1]) * (l - 1));
    }
  }
}

int main()
{
  scanf("%lld",&p);
  scanf("%s",str + 1);
  n = strlen(str + 1);

  if(p == 2 || p == 5)
  {
    work25 :: solve();
    return 0;
  }

  B = sqrt(n);
  for(int i = n;i >= 1;i --)
  {
    static LL x = 1;
    x = x * 10 % p;
    s[i] = (s[i + 1] + x * (str[i] - '0') % p) % p;
    if(!mp[s[i]]) mp[s[i]] = ++ cnt;
  }

  for(int i = 1;i <= n + 1;i ++)
    id[i] = mp[s[i]];

  int m;
  scanf("%d",&m);
  for(int i = 1;i <= m;i ++)
  {
    scanf("%d%d",&ask[i].l,&ask[i].r); ask[i].r ++;
    ask[i].id = i;
  }

  sort(ask + 1,ask + 1 + m,cmp1);
  LL ans = 0;
  for(int i = 1,l = 1,r = 0;i <= m;i ++)
  {
    for(;r > ask[i].r;r --) { ans -= get(t[id[r]]); t[id[r]] --; ans += get(t[id[r]]); }
    for(;r < ask[i].r;r ++) { ans -= get(t[id[r + 1]]); t[id[r + 1]] ++; ans += get(t[id[r + 1]]); }
    for(;l > ask[i].l;l --) { ans -= get(t[id[l - 1]]); t[id[l - 1]] ++; ans += get(t[id[l - 1]]); }
    for(;l < ask[i].l;l ++) { ans -= get(t[id[l]]); t[id[l]] --; ans += get(t[id[l]]); }    
    ask[i].ans = ans >> 1;
  }

  sort(ask + 1,cmp2);
  for(int i = 1;i <= m;i ++)
    printf("%lld\n",ask[i].ans);
  return 0;
}

相关文章

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。